ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор и доделу субвенција предузетницима, микро и малим предузећима у оквиру пројекта „Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња“

 

Град Пожаревац и програм Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“, који реализује Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ, потписали су уговор за реализацију пројекта „Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња“. Партнерскае организације на овом пројекту с Ромско удружење жена ,,РУЖ'' и Удружење Рома Браничевског округа.

Основни циљ Пројeкта је да се створи позитиван утицај на локалну заједницу и ромско предузетништво кроз запошљавање Рома и Ромкиња повратника, особа са инвалидитетом, младих особа из руралних средина, особа изостављених са тржишта рада  и особа из социјално угрожених и рањивих група.

ВИСИНА  СРЕДСТАВА И ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

Конкурс спроводи Комисија за избор и доделу субвенција за покретању пословања,  предузетницима, микро и малим предузећима у оквиру пројекта „Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња“

Средства за доделу субвенција  у укупном износу од 37.500,00 евра су бесповратна, а обезбеђена су у оквиру пројекта и донатора од стране Немачке развојне сарадње  коју спроводи ГИЗ. Средства ће се користити за финансирање набавке опреме/машине у појединачним износима до 2.500 еура у динарском износу по курсу Пројекта на дан исплате. Средства се могу користити за куповину   нове и/или половне опреме/машина (до 3 година старости) којом се унапређује текуће пословање и отварају нова радна места. Један субјект може конкурисати за више пакета опреме, уколико бизнис планом оправда нова запослења тј ако бизнис план покаже оправданост. За један пакет опреме за који конкурише (у износу до 2.500,00 евра) подносилац пријаве мора упослити једно лице. Један подносилац пријаве може да поднесе пријаву за више пакета опреме и упосли онолико особа за колико пакета конкурише, а све уколико бизнис план покаже оправданост отварања тог броја радних места.

Град Пожаревац се обавезује да Крајњем кориснику обезбеди подршку  у виду: набавке и доделе опреме, истих или бољих техничких карактеристика у односу на исказану потребу крајњег корисника у пријави и документацији предатој на Јавни позив, Крајњи корисник субвенције се обавезује на трајање уговорне обавезе  од 24 месеца. Донирaна опрема се, у наведеном периду, не може  продати нити отуђити на други начин.

 

Право на коришћење бесповратних средстава имају активна правна лица, предузетничке радње, микро и мала предузећа које су основане најкасније до краја 2020. године и регистроване на територији Града Пожаревца.

         

Бесповратна средства нису намењена за:

1) активности и пројекте за које је у већ одобрен неки вид државне помоћи;

2) трајна обртна средства или дуговања;

3) пројекте повезане са политичким партијама

4) основно финансирање и текуће пословање подносиоца пријаве

5) реконструкцију и адаптацију објеката

6)додељивање бесповратних средстава другим правним или физичким лицима

7)спонзорства на учешће на семинарима, тренинзима, конференцијама, конгресима, обукама, студијским путовањима и радионицама

8) покриће губитака, дугова или потенцијалних будућих обавеза

9) пружање материјалне и нематеријалне подршке политичким странкама и верским организацијама

10)хуманитарне активности

11) пројекте у вези са:

 1. a. трговином робе широке потрошње;
 2. b. клађењем и коцкањем;

  

II   УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Правна форма:

Право на коришћење бесповратних средстава имају активна правна лица , предузетничке радње, микро и мала предузећа које су основане најкасније до краја 2020. године и регистроване на територији Града Пожаревца.

Физичка лица, међународне организације, државне институције, удружења грађана и владина тела не одговарају условима овог конкурса.

На Конкурсу не могу да учествују правна лица:

 • Уколико су под банкротом или је над њима покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
 • Уколико нису испуњене обавезе у вези са плаћањем доприноса социјалног осигурања или пореза у складу са законским одредбама Републике Србије;
 • Уколико им је у року од две године пре подношења пријаве изречена правоснажна мера забране обављања делатности.

Један подносилац пријаве може да поднесе пријаву за више пакета опреме уколико бизнис план покаже оправданост отварања тог броја радних места.

 

Друштвени циљ:

Потенцијални корисници субвенција имају обавезу запошљавања минимум 1 (једно) тешко упошљиво лице са територије Града Пожаревца на период од минимум две године (Рома и Ромкиња, повратника на основу споразума о Реадмисији, особа са инвалидитетом, младих особа из руралних средина, особа изостављених са тржишта рада  и особа из социјално угрожених и рањивих група.)

Основна документација која се подноси:

 • Образац 1 - Правилно попуњен образац Пријаве, оверен и потписан од стране овлашћеног лица
 • Образац 2 - Изјава оверена и потписана од стране овлаћеног лица подносиоца пријаве на меморандуму подносиоца пријаве да не спада ни у једну од категорија које не могу да учествују на Јавном позиву
 • Регистрован финансијски извештаји ( а привредне субјекте који послују од 2020.године потребан је финансијски извештај за 2020.годину. За привредне субјекте који послују више од 2 године, потребно је доставити финансијске извештаје за последње две године пословања)
 • Извод из регистра привредних субјеката (Агенција за привредне регистре или одговарајући регистар) – фотокопија извода
 • Доказ о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији (потврду Пореске управе о измирењу пореза и извод из централног регистра обавезног социјалног осигурања) - фотокопија
 • Фотокопија личне карте подносиоца захтева – овлашћеног лица

Остали услови:

 Правна лица подносиоци пријаве треба да су:

 • у већинском домаћем приватном или задружном власништву, односно не могу бити у претежном јавном власништву (преко 50%);
 • да заснују радни однос на неодређено време са пуним радним временом са  незапосленим лицима за која остварује право на субвенцију, при чему  Град Пожаревац прати реализацију уговорне обавезе 24 месеци;
 • у случају престанка радног односа са лицем за које је оствaрено право на субвенцију, послодавац је у  обавези да у року од 30 дана од дана престанка радног односа заснује радни однос  са другим незапосленим лицем који припада категорији теже запошљивих лица. У складу са Јавним позивом потребно је да послодавац то лице задржи у радном односу на неодређено  време са пуним радним временом  најмање до истека уговором предвиђеног рока;
 • измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у складу са законом;

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈУ

 Приликом избора  корисника субвенција Комисија ће се руководити следећим критеријумима:

1.Упошљавање минимум 1 (једно) лице из групе тешко упошљивих лица – Роми и Ромкиње повратници на основу споразума о Реадмисији

2.Упошљавање минимум 1 (једно) лице из осталих група тешко упошљивих лица

3.Економска успешност пословања и финансијска одрживост предузећа;

4.Посвећеност друштвеном циљу и друштвени утицај предузећа (у којој мери пословање доприноси решавању проблема циљне групе);

5.Иновативност пријаве и други додатни квалитети.

6.Број новоотворених радних места

7.Период функционисања правног лица

8.Број већ запослених лица из категорије тешко упошљивих лица

Селекциона комисија има право да елиминише пријаве:

 1. Које су пристигле након рока за подношење пријава;
 2. Које нису доставиле исправно попуњен формулар и сву тражену документацију;
 3. Предузећа за која се утврди да су дала нетачне информације у процесу аплицирања на конкурс;
 4. Предузећа која су покушала да утичу на одабир пројеката током конкурса или процеса евалуације пристиглих пријава.

 IV  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА          

Град Пожаревац ће обезбедити консултанте који ће свим заинтересованим лицима помоћи приликом пријаве, тачније израдити комплетну пословну идеју и помоћи при прикупљању потребне документације.    

Потребно је да кандидати, као први корак, попуне oбразац Пријаве и образац Изјаве, , а након тога ће бити контактирани од стране Града Пожаревца како би се процес наставио.

Обрасци Пријаве и Изјаве се могу преузети

 1. у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија број 137
 2. у просторијама Удружења Рома браничевског округа, (Ромски Едукативни Центар Пожаревац) ул. Моше Пијаде бб (код старе касарне), Пожаревац
 3. у просторијама Канцеларије за ромска питања ГО Костолац, ул.Трг Братства и јединства 1, Костолац

Пријаве се подносе у затвореној коверти на писарницу Градске управе Града Пожаревца, Дринска број 2, 12000 Пожаревац, канцеларија број 9, са назнаком   ПРИЈАВА ЗА ИЗБОР И ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА  „РАЗВОЈ РОМСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ ЗАПОШЉАВАЊА РОМА И РОМКИЊА“       

Рок за подношење пријава на конкурс је 60 дана од дана објављивања у листу Реч Народа, а најкасније до  25.02.2022. године до  15.00 часова.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈУ

Приликом избора  корисника субвенција Комисија ће се руководити следећим критеријумима:

- упошљавање минимум једног лица  из групе тешко упошљивих лица – Роми и Ромкиње повратници на основу споразума о Реадмисији или упошљавање минимум једног лица из осталих група тешко упошљивих лица

- економска успешност пословања и финансијска одрживост предузећа;

- посвећеност друштвеном циљу и друштвени утицај предузећа (у којој мери пословање доприноси решавању проблема циљне групе);

- иновативност пријаве и други додатни квалитети.

-број новоотворених радних места

-период функционисања правног лица

- број већ запослених лица из категорије тешко упошљивих лица

Преглед, контролу формалне исправности и оцењивање пријава обавља Комисија за избор и доделу субвенција предузетницима, микро и малим предузећима у оквиру Пројекта

Свака пријава се оцењује на основу критеријума за оцењивање пријава и израђује се ранг листа на основу предлога Комисије, у складу са критеријумима, и то:

Максимални број бодова је 65.

Разматраће се само комплетне и благовремено поднете пријаве.

Комисија ће по извршеном рангирању, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, предложити одлуку о избору пријава за које ће бити додељена бесповратна средства.

Кандидати чије је пријаве Комисија одбила имају право на приговор у року од 8 дана од дана пријема одлуке о додели средстава.     

У приговору се мора навести одлука која се побија, број и датум одлуке, разлози за подношење приговора и образложење.

Приговор се подноси Комисији за избор и доделу субвенција за покретању пословања,  предузетницима, микро и малим предузећима у оквиру пројекта „Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња“

ГИЗ задржава право финалне одлуке о избору корисника

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Марко Милојевић, с.р. члан Градског већа Града Пожаревца – ресор предузетнишво

Leave a Reply