ЈАВНИ ПОЗИВ

незапосленим лицима за доделу субвенција  за самозапшљавање у оквиру пројекта „Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња“

Град Пожаревац и програм Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“, који реализује Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ, потписали су уговор за реализацију пројекта „Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња“. Партнерске организације на овом пројекту су Ромско удружење жена ,,РУЖ'' и Удружење Рома Браничевског округа.

Основни циљ Пројeкта је да се створи позитиван утицај на локалну заједницу и ромско предузетништво кроз запошљавање Рома и Ромкиња повратника, особа са инвалидитетом, младих особа из руралних средина, особа изостављених са тржишта рада  и особа из социјално угрожених и рањивих група.

ВИСИНА  СРЕДСТАВА И ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 Конкурс спроводи Комисија за избор и доделу субвенција за покретање пословања,  предузетницима, микро и малим предузећима, а у оквиру пројекта „Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња“.

Средства за доделу субвенција за самозапошљавање у укупном износу од 30.000.00 евра су бесповратна, а обезбеђена су у оквиру Пројекта и Програма Донатора од стране Немачке развојне сарадње  коју спроводи   ГИЗ.

Средствима ће бити финансирана набавка опреме/машине ради остварења пословних планова за 10 физичких лица у појединачним износима до 3.000 еура у динарском износу по курсу Пројекта на дан исплате. Средства се могу користити за куповину нове и/или половне опреме/машина (до 3 година старости) којом се отвара једно радно место.

Посебно охрабрујемо да се пријаве Роми и Ромкиње повратници, особе са инвалидитетом, млади из руралних средина, особе изостављене са тржишта рада и особе из социјално угрожених и рањивих група.  

Бесповратна средства нису намењена за:

1) оснивање удружења грађана

2) трајна обртна средства или дуговања;

3) пројекте повезане са политичким партијама

4) основно финансирање и текуће пословање подносиоца пријаве

5) реконструкцију и адаптацију објеката

6) додељивање бесповратних средстава другим правним или физичким лицима

7) спонзорства на учешће на семинарима, тренинзима, конференцијама, конгресима, обукама, студијским путовањима и радионицама

8) покриће губитака, дугова или потенцијалних будућих обавеза

9) пружање материјалне и нематеријалне подршке политичким странкама и верским организацијама

10) хуманитарне активности

11) пројекте у вези са:

 1. a. трговином робе широке потрошње;
 2. b. клађењем и коцкањем;

 

II   УСЛОВИ КОНКУРСА

 Правна форма:

Право на коришћење бесповратних средстава имају сва незапослена пунолетна лица која имају место пребивалишта на територији Града Пожаревца и спадају у тешко упошљиву групу становништва.

Циљна група: 

Роми повратници и Ромкиње повратнице по Споразуму о реадмисији, потенцијални тражиоци азила, интерно расељена лица, Роми мушкарци и жене без / ниске квалификације, особе са инвалидитетом, младе ромске мајке, Роми и жене у руралним подручјима, млади Роми мушкарци и жене које су напустили установе социјалне заштите, примаоци социјалних накнада, корисници социјалних накнада у готовини који су способни за рад, особе без / ниске квалификације, вишак запослених,  жртве трговине људима, жртве породичног насиља и остале социјално маргинализоване групе становништва.

Правна лица, међународне организације, државне институције, удружења грађана и владина тела не одговарају условима овог конкурса.

На Конкурсу не могу да учествују физичка лица:

 • Уколико се пред надлежним Судом води кривични поступак;
 • Уколико немају пребивалиште на територији Града Пожаревца;
 • Уколико су малолетна
 • Уколико не спадају у тешко упошљиве групе становништва
 • Уколико је већ користило бесповратна средства и/или субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости финансирана средствима Града Пожаревца, а преко пројеката и програма који су финансирани од стране Немачког федералног министарства за међународну сарадњу и развој – БМЗ.

Град Пожаревац се обавезује да Крајњем кориснику обезбеди подршку  у виду набавке и доделе опреме, истих или бољих техничких карактеристика у односу на исказану потребу крајњег корисника у пријави и документацији предатој на Јавни позив. Донирaна опрема се најмање две године не може  продати нити отуђити на други начин. Уговорна обавеза почиње да тече од тренутка испоруке опреме.

Потенцијални корисници субвенција, поред самозапошљавања, имају обавезу да региструју привредну делатност и обављају регистровану делатност и по том основу измирују доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 24 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности. Пре укључивања у програм, Комисија врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Незапослено лице може да региструје и отпочне обављање регистроване делатности почев од наредног дана од дана доношења Одлуке о додели субвенције за самозапошљавање,  а најкасније до датума испоруке машина/опреме. Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности пре донете одлуке о додели субвенције за самозапошљавање, не ствара обавезу на страни Комисије да ће субвенција бити одобрена. Један подносилац пријаве може да поднесе само једну пријаву за учешће на овом Конкурсу.

Основна документација која се подноси:

 • Образац 1 - Формулар пословне идеје
 • Образац 2 - Изјава оверена и потписана од стране подносиоца пријаве да не спада ни у једну од категорија које не могу да учествују на Јавном позиву
 • Фотокопија личне карте подносиоца захтева
 • Доказ да се не води кривични поступак пред надлежним Судом

Остали услови:

Корисник субвенције дужан је да:

 • региструје привредну делатност и обавља регистровану делатност најмање 24 месеци
 • заснује радни однос на неодређено време са пуним радним временом, при чему  Град Пожаревац прати реализацију уговорне обавезе 24 месеци;
 • измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у складу са Законом;

Документација за закључивање уговора: 

 • доказ о оснивању правног лица (фотокопија Решења о оснивању из АПР-а)
 • доказ о заснивању радног односа на неодређено време са пуним радним
 • фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈУ

Приликом избора корисника субвенција Комисија ће се руководити следећим критеријумима:

 1. Да је лице које се самозапошљава из групе тешко упошљивих лица - Роми и Ромкиње, повратници на основу споразума о Реадмисији, лица из осталих група тешко упошљивих лица
 2. Економска успешност пословања и одрживост пословне идеје
 3. Посвећеност друштвеном циљу и друштвени утицај предузећа (у којој мери пословање доприноси решавању проблема циљне групе)
 1. Иновативност пријаве и други додатни квалитети

Комисија има право да елиминише пријаве: 

 1. Које су пристигле након рока за подношење пријава;
 2. Уколико није достављен исправно попуњен формулар и сву тражену документацију;
 3. Физичких лица која су поднела више од једне пријаве за учешће у програму;
 4. Физичких лица за које се утврди да су дала нетачне информације у процесу аплицирања на Јавни позив;
 5. Физичких лица која су покушала да утичу на одабир пројеката током конкурса или процеса евалуације пристиглих пријава.

 IV  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА 

 Град Пожаревац ће обезбедити консултанте који ће свим заинтересованим лицима помоћи приликом пријаве, тачније израдити комплетну пословну идеју и помоћи при прикупљању потребне документације.    

Потребно је да кандидати, као први корак, попуне oбразац Пријаве и образац Изјаве, , а након тога ће бити контактирани од стране Града Пожаревца како би се процес наставио.

Обрасци Пријаве и Изјаве се могу преузети

 1. у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија број 137
 2. у просторијама Удружења Рома браничевског округа, (Ромски Едукативни Центар Пожаревац) ул. Моше Пијаде бб (код старе касарне), Пожаревац
 3. у просторијама Канцеларије за ромска питања ГО Костолац, ул.Трг Братства и јединства 1, Костолац

Пријаве се подносе у затвореној коверти на писарницу Градске управе Града Пожаревца, Дринска број 2, 12000 Пожаревац, канцеларија број 9, са назнаком   ПРИЈАВА ЗА ИЗБОР И ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА  „РАЗВОЈ РОМСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ ЗАПОШЉАВАЊА РОМА И РОМКИЊА“       

Рок за подношење пријава на конкурс је 60 дана од дана објављивања у листу Реч Народа, а најкасније до  25.02.2022. године до  15.00 часова.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈУ

Приликом избора  корисника субвенција Комисија ће се руководити следећим критеријумима:

 1. Да је лице које се самозапошљава из групе тешко упошљивих лица - Роми и Ромкиње, повратници на основу споразума о Реадмисији, лица из осталих група тешко упошљивих лица
 1. Економска успешност пословања и одрживост пословне идеје;
 2. Посвећеност друштвеном циљу и друштвени утицај предузећа (у којој мери пословање доприноси решавању проблема циљне групе);

 1. Иновативност пријаве и други додатни квалитети.

Преглед, контролу формалне исправности и оцењивање пријава обавља Комисија за избор и доделу субвенција предузетницима, микро и малим предузећима у оквиру пројекта „Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња“

Свака пријава се оцењује на основу критеријума за оцењивање пријава и израђује се ранг листа на основу предлога Комисије, у складу са критеријумима, и то:

Максимални број бодова је 30 

Разматраће се само комплетне и благовремено поднете пријаве.

Комисија ће по извршеном рангирању, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, предложити одлуку о избору пријава за које ће бити додељена бесповратна средства.

Кандидати чије је пријаве Комисија одбила имају право на приговор у року од 8 дана од дана пријема одлуке о додели средстава.

У приговору се мора навести одлука која се побија, број и датум одлуке, разлози за подношење приговора и образложење.

Приговор се подноси Комисији за избор и доделу субвенција за покретању пословања,  предузетницима, микро и малим предузећима у оквиру пројекта „Развој ромског предузетништва у функцији одрживог запошљавања Рома и Ромкиња“

ГИЗ задржава право финалне одлуке о избору корисника

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Марко Милојевић, с.р.

члан Градског већа Града Пожаревца – ресор предузетнишво

Leave a Reply