Predstavlјanje publikacije „Stari Romi i Romkinje između tranzicione i socijalne pravde“

 

Udruženje Roma Braničevskog okruga i organizacija Forum Roma Srbije iz Beograda su predstavili publikaciju „Stari Romi i Romkinje između tranzicione i socijalne pravde“, koja je nastala kao proizvod istraživanja sprovedenog u okviru projekta „Koalicija za javno zalaganje za prava starijih Roma i Romkinja u Srbiji“, koji sprovodi Forum Roma Srbije uz podršku Fondacije EVZ.

Istraživanje životnih okolnosti Roma koji imaju 65 i više godina, njihovog sadašnjeg socio-ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, pristupa sistemu socijalne zaštite i društvenog života je sprovedeno u pet najvećih gradova u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Požarevac) i obuhvatilo je 500 starih Roma i Romkinja. Pored toga urađeni su i intervjui sa Romima i Romkinjama koji su preživeli Drugi svetski rat i Holokaust, zatim sa stručnjacima za oblast socijalne politike, brige prema starima, i predstavnicima institucija za oblast javnog zdravlјa kao i sa Ministarstvom za rad, zapošlјavanje, socijalna i boračka pitanja i NVO koje pružaju pomoć Romima i Romkinjama koji su preživeli Holokaust.

Potpisujući Poznanjsku deklaraciju, Srbija se opredelila da i nadalјe sledi evropske principe u pristupu socijalnoj inkluziji Roma. Ova studija ide u susret primeni novog evropskog okvira za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja u Srbiji i može pomoći da se dublјe sagledaju karakteristike ove podgrupe unutar romske populacije i da se, u skladu sa novim evropskim okvirom, utvrde mere koje predstavlјaju kombinaciju standardnih mera iz korpusa socijalnih politika, sa merama za prepoznavanje i suočavanje sa sadašnjim i istorijskim anticiganizmom  i posebno Holokaustom Roma. 

Smatramo da bi bilo od obostrane koristi da vam na zajedničkom sastanku predstavimo nalaze istraživanja, kao i predloge mera proisteklih iz rezultata istraživanja, koje mogu doprineti unapređenju stanja i položaja starih Roma i Romkinja u Srbiji.

Predstavlјanje publikacije „Stari Romi i Romkinje između tranzicione i socijalne pravde“ je održano u petak 25.06.2021. godine u 14.00 časova u prostorijama Romskog Edukativnog Centra u Pžarevcu

Leave a Reply