Predstavljena publikacija „Stari Romi i Romkinje između tranzicione i socijalne pravde“

Udruženje Roma Braničevskog okruga i organizacija Forum Roma Srbije iz Beograda su u petak 25.06.2021.godine u Romskom Edukativnom Centru u Požarevcu predstavili publikaciju „Stari Romi i Romkinje između tranzicione i socijalne pravde“, koja je nastala kao proizvod istraživanja sprovedenog u okviru projekta „Koalicija za javno zalaganje za prava starijih Roma i Romkinja u Srbiji“, koji sprovodi Forum Roma Srbije uz podršku Fondacije EVZ.
Istraživanje životnih okolnosti Roma koji imaju 65 i više godina, njihovog sadašnjeg socio-ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, pristupa sistemu socijalne zaštite i društvenog života je sprovedeno u pet najvećih gradova u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac i Požarevac) i obuhvatilo je 500 starih Roma i Romkinja. Pored toga urađeni su i intervjui sa Romima i Romkinjama koji su preživeli Drugi svetski rat i Holokaust, zatim sa stručnjacima za oblast socijalne politike, brige prema starima, i predstavnicima institucija za oblast javnog zdravlja kao i sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i NVO koje pružaju pomoć Romima i Romkinjama koji su preživeli Holokaust.
Potpisujući Poznanjsku deklaraciju, Srbija se opredelila da i nadalje sledi evropske principe u pristupu socijalnoj inkluziji Roma. Ova studija ide u susret primeni novog evropskog okvira za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja u Srbiji i može pomoći da se dublje sagledaju karakteristike ove podgrupe unutar romske populacije i da se, u skladu sa novim evropskim okvirom, utvrde mere koje predstavljaju kombinaciju standardnih mera iz korpusa socijalnih politika, sa merama za prepoznavanje i suočavanje sa sadašnjim i istorijskim anticiganizmom i posebno Holokaustom Roma.
Predstavljanje publikacije je organizovano u okviru projekta “Socijalna inkluzija Roma, interno raseljenih lica i povratnika” koja se sprovodi u partnerstvu sa nemačkom organizacijom SODI iz Berlina.
Projekat je finansijski podržan od strane Nemačkog federalnog Ministarstva za medjurodnu saradnju i razvoj.

Leave a Reply