Program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom

Ministarstvo za brigu o selu je raspisalo Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Specifični cilјevi ovog programa:

-Povećanje broja stanovnika u selima

-Smanjenje prosečne starosti stanovništva u selima

-povećanje stope nataliteta i

- pokretanje i rast privrednih aktivnosti na selu.

 

Finansijski okvir

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara.

Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara

 

Ko sve može da konkuriše?

 Mladi polјoprivrednik/ca - je fizičko lice starosti do četrdeset pet godina života, koje nije u bračnoj zajednici, živi na selu i bavi se polјoprivredom.

Bračnim parom se smatra bračna zajednica supružnika, odnosno zajednica Života žene i muškarca, koja je uređena Porodičnim zakonom

Vanbračnim partnerima se smatraju muškarac i žena koji se nalaze u vanbračnoj zajednici. Vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca, između kojih nema bračnih smetnji, uređena Porodičnim zakonom.

Samohrani roditelј je roditelј koji sam vrši roditelјsko pravo jer je drugi roditelј nepoznat ili je drugi roditelј umro ili je potpuno lišen roditelјskog prava, odnosno poslovne sposobnosti, a sve u skladu sa Porodičnim zakonom.

 

Uslovi za konkurisanje

Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji obavezno ispunjavaju sve sledeće uslove: 

 -Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva www.mbs.gov.rs );

.- Da su državlјani Republike Srbije; i da  imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije; i da imaju manje od 45 godina života;

- Da su podnosioci prijave u bračnoj zajednici/trajnijoj vanbračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave ili je podnosilac prijave samohrani roditelј ili mladi polјoprivrednik/ca;

- Da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev polјoprivrednog zemlјišta, i da istu nisu otuđili/poklonili u  prethodnih pet godina od dana objavlјivanja javnog konkursa;

- Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo 

kog stepena, a u pobočnoj zaklјučno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili 

adoptivnom srodstvu;

- Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna 

sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti);

- Da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu 

poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

- Da objekat koji je predmet kupovine mora biti legalizovan odnosno ozakonjen,odnosno  sa upotrebnom dozvolom i kao takav upisan u javnoj evidenciji službe za katastar.

Sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika/ vanbračna partnera koji su podnosioci prijave. 

 

Rok za podnošenje prijave

Od dana objavlјivanja Javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine.

Ispunjenost uslova za konkurisanje utvrđuje Komisija za ocenu i kontrolu realizacije projekta (u dalјem tekstu: Komisija), koju obrazuje ministar rešenjem.

Bespovratna sredstva će se dodelјivati po redosledu podnetih prijava – do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine.

Prijava se smatra podnetom momentom predaje na šalter pošte ili momentom predaje na pisarnicu na adresi za prijem pošte Ministarstva, ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 2a, 11070 Novi Beograd.

Program, tekst javnog konkursa i obrazac prijave nalaze se na sajtu Ministarstva za brigu o selu  https://www.mbs.gov.rs/ .

 

NAPOMENA: Fizička lica sama traže kuću.

 

KONTANKT OSOBA ISPRED GRADSKE UPRAVE POŽAREVCA JE DANIJELA TUFEGDŽIĆ 066/80-52-708

Leave a Reply